žē

žē! gekürzt aus žẽlîgais, Interj., in den Verbindungen tu žē! ak tu žē! LP. IV, 164, Dr., vai tu žē! Seifert Chrest. III, 2, 36, herrjeh! tu žē! nuopūšas Kuociņš LA. tu žē! Liķa dēļ es neiet A. Brigader Ausma 70. ak tu žē, kas par raudāšanu! Siuxt.

Avots: ME IV, 805