Atbildes

Kā meklēt

Meklēt var pēc pilna šķirkļavārda vai pēc vārda daļas, atlasot interesējošos šķirkļus pēc dažādiem meklēšanas kritērijiem. Šobrīd informāciju var meklēt:

Meklēšana oriģinālpierakstā

Visos vārdnīcas datos ir saglabāta autoru lietotā oriģinālrakstība, bet papildus katram šķirkļavārdam ir pievienots arī tā pieraksts mūsdienu ortogrāfijā, tāpēc šķirkļavārdos var meklēt gan pēc mūsdienu, gan pēc oriģinālā pieraksta. Izmantojot vārdnīcas oriģinālrakstību, var meklēt ne tikai šķirkļavārdā, bet arī visos pārējos datos, piemēram, skaidrojumā.

Ja nav iespējas ievadīt simbolus, kādi izmantoti MEV oriģinālajā rakstībā, var izmantot tabulā norādītos palīgsimbolus, un ievadītais (pirms meklēšanas) automātiski tiks pārveidots par atbilstošiem Unicode simboliem.

Meklēšanas rezultātu skats

MEV, līdzīgi kā citās Tēzaurs.lv vārdnīcās, ir divi meklēšanas skati – vienkāršā meklēšana (uzreiz tiek piedāvāts attiecīgais šķirklis) un paplašinātā meklēšana (izvēlne Pameklēt plašāk).

Lietotāja ievadītā vienība vispirms tiek uzskatīta par šķirkļavārdu mūsdienu ortogrāfijā vai oriģinālajā ortogrāfijā, tāpēc tiek meklēts attiecīgais šķirklis.

Vārdnīcas šķirkļa skats lietotājam uzreiz tiek piedāvāts, ja:

Paplašinātā meklēšana ir meklēšanas rezultātu skats, kurā ievadteksts tiek meklēts gan mūsdienu rakstībā pierakstītajā šķirkļavārdā, gan oriģinālrakstībā pierakstītajā šķirkļavārdā, tāpat tiek meklēts arī citos laukos – skaidrojumos, labojumos u. tml., arī kā vārda daļa.

Meklēšanas rezultāti paplašinātajā meklēšanā ir sagrupēti, aiz katras grupas norādīts rezultātu skaits (ja skaits grupā pārsniedz 1000, tad ir redzami tikai pirmie 1000 rezultāti). Katru grupu var izvērst, lai aplūkotu meklējumam atbilstošos šķirkļus, kuros meklētā vienība izcelta.

No paplašinātās meklēšanas rezultātu skata var pāriet uz šķirkļa skatu, izvēloties šķirkļvārdu attiecīgajā šķirklī.

Paplašinātā meklēšana tiek piedāvāta, ja:

Šķirkļa skats

Šķirkļa skatā redzams viens šķirkļvārds un tā šķirkļi, kā arī šķirkļvārda apkaime un saites uz tādu pašu vārdu citās Tēzaurs.lv vārdnīcās.

Katra šķirkļa beigās ir norādīts avots – pamatsējums (ME) vai papildsējums (EH), pie saīsinājuma pievienojot sējuma numuru, kas pierakstīts ar romiešu cipariem. Blakus avota norādei redzams arī lappuses numurs – ja uz tā uzklikšķina, var aplūkot konkrētās lappuses faksimilu.

Ja šķirkļvārdam ir homonīmi, tie visi tiek rādīti sķirkļa skatā un ir sakārtoti vispirms pēc homonīma numura (vispirms homonīmi, kuru numurs vārdnīcā ir I, pēc tam – II), tad pēc avota (vispirms ME, pēc tam – EH).

Lai šķirkļa saturs būtu vieglāk uztverams, MEV papildus ir izmantoti šādi apzīmējumi:

Izmantotie apzīmējumi balstīti uz MEV datu struktūru un var būt nekonsekventi.

Šķirkļa uzbūve

“Latviešu valodas vārdnīcā” ir iekļauti ne tikai literārās valodas vārdi, bet arī apvidvārdi, pie kuriem norādīts, kur vārds ir sastopams. Šķirkļos pēc iespējas saglabāts vārdnīcas autoru izvēlētais formatējums (slīpraksts, treknraksts un apakšraksts).

Šķirkļavārds vārdnīcā ir dots daļējā fonētiskajā transkripcijā (piem., norādītas zilbes intonācijas, šaura vai plata e izruna), vārda nozīme īsi skaidrota vācu valodā vai sniegts tā vāciskais tulkojums. Vārdu lietojums ilustrēts ar piemēriem no rakstu valodas avotiem (no vārdnīcām, garīgās literatūras, periodikas, daiļliteratūras), izloksnēm un folkloras. Daļai vārdu vārdnīcas autori devuši ziņas par to etimoloģiju, norādot avotus un literatūru. Tāpat vairākos šķirkļos līdzās norādēm par vārda gramatisko formu, vārda ekspresīvo nokrāsu vai stilistiskā lietojuma ierobežojumu (sk. citi) pievienota arī informācija par to, kurā vietā vārds pierakstīts (sk. vietas).

Plašāk par vārdnīcas saturu un izveidi sk.: