žīgot

žīguôt,

1) einen gewissen Tanz
(žīga II) tanzen: panāksnieki žigli žīguos Aus. I, 116. līguodami, žīguodami kazu veda panākstiņi Plūd. Rakstn., II, 280;

2) = žīgât I 1 Nötk. (mit ĩ );

3) "?": miegulīte žīguot dienu nuožīguo BW. 4702; vgl. dazu Mag. XX, 3, 176 f.

Avots: ME IV, 813