žļukt

‡ *žļukt, zu erschliessen ausìežļukt undsažļukt.

Avots: EH II, 820