žauga

I žàuga 2 Golg., eine Kuh, die wiederholt die Herde verlassend ins Getreide geht, über Gräben springt u. s. w.; "tāds, kas iet tuŗ kur aizliegts": guovs gatavā žauga: atkal iezagusies labībā Golg. Zu žauties 1.

Avots: ME IV, 790


žauga

II žaûga Zvirgzdine, comm., wer Unwahrheiten spricht Zaļmuiža. Zu žaût III.

Avots: ME IV, 790


žauga

II žaûga: mit àu 2 Zaļmuiža.

Avots: EH II, 817


žauga

III žauga "?": tā nere̦dz bē̦rna žaugas Plūd.

Avots: ME IV, 790