žerīt

I žerît, -ĩju, stark heizen Aiviekste, Trentelberg.

Avots: ME IV, 804


žerīt

II žerît, -ĩju, mit einem stumpfen Messer schneiden Ramdam.

Avots: ME IV, 804


žerīt

III žerît, -ĩju, stark und lange regnen: lietus žerī jau divi dienas Etn. II, 50.

Avots: ME IV, 804