žibīgs

žibîgs,

1) = zibîgs 1 Nötk.: acis... žibīgas MWM. VIII, 241 (ähnlich: X, 7; Deglavs Rīga II, 1, 200);

2) = zibîgs 2 A. - Laitzen, Alswig, Lis., Peb., Ronneb., Salis, Schibbenhof, Selb., munteŗ rasch N. - Autz und W. - Livl. n. U., Mag. XX, 3, 218; žibīgs zirgs Salis. žibīga meitene Apsk. v. J. 1903, S. 344. žibīgi puisē̦ni Lautb. steidzas tam žibīgi klātu Apsk. v. J. 1903, S. 335. panāksnieki pavada viņu aule̦kuos juo žibīgi Lautb. žibīgi viņš pacēlās sē̦dus Seibolt;

3) geblendet; schwächlich
L.; žibīgas acis, Augen, welche die Lichtstrahlen nicht vertragen U. žibīgs bē̦rns, ein schwächliches Kind L.

Avots: ME IV, 808