žilvīties

žilvîtiês "?": nuo dūmiem žilvīdamās, viņa žigli pārvilka sev... pār galvu... villaini Janš. Mežv. ļ. II, 255.

Avots: ME IV, 810