žmīkšēt

žmĩkšêt Lems., -u, -ẽju, = žmĩkstêt: līst, ka žmīkš vien Lems.

Avots: ME IV, 822


žmīkšēt

žmĩkšêt: baigi kāvās, ka žmìkšēja 2 vien Linden in Kurl.

Avots: EH II, 820