žmukstulis

žmukstulis, etwas Zusammengebundenes, ein Wickel N. - Peb.: viņš atrada naudas žmukstuli Mar. n. RKr. XV, 146.

Avots: ME IV, 822


žmukstulis

žmukstulis: "(savīstīts) vīšķis" Mahlup.

Avots: EH II, 820