žvīkstināt

žvīkstinât Sassm. u. Dond. n. RKr. XVII, 67 (mit ĩ), = žvĩkât; žvīkstinât (= švīkstinât) ar vici (wo?).

Avots: ME IV, 848


žvīkstināt

žvīkstinât: zirgi ... spardījās, astēm nikni žvīkstinādami ("?") A. Upītis Pirmā nakts 63.

Avots: EH II, 824