iegliebties

[ìegliebtiês Bers., = ieglābties: viņš ieglābās paspārnē.]

Avots: ME II, 17


iegliebties

I ìegliebtiês: auch Meselau, Pilda (mit -iê- ).

Avots: EH I, 513


iegliebties

II ìegliebtiês "saviebties" Warkl.

Avots: EH I, 513