nošļamāt

nùošļamât Spr., tr., beschmutzen. Refl. -tiês, sich beschmutzen: viņš nuošļamājies prz dubļiem.

Avots: ME II, 867


nošļamāt

nùošļamât, ‡

2) = nùošļam̃pât 3: n. pļavā zâli Bers.

Avots: EH II, 96