nosūkstīt

nùosũkstît, tr., freqn.,

1) absaugen, ablutschen:
nuosūkstīja taukainuos pirkstus;

2) nachspüren, wittern:
uotras sē̦tas suņu purni pē̦das vien nuosūkstīja. Refl. -tiês, hedauern, sich beklagen.

Avots: ME II, 862


nosūkstīt

nùosũkstît, Refl. -tiês: gājuši caur ķēķi un nuosūkstījušies vien, cik tur gardi ēdieni bijuši Pas. IV, 230 (aus Golg.). n. ("sāpes jūtuot kasīties") pēc pēriena Vank.

Avots: EH II, 93