notūļāt

nùotũļât, nùotũļuôt, tr., vertrödeln: tâ nuotūļāju piecus gadus Liepājā Kronw. Refl. -tiês, zögern, trödeln, vergeblich sich bemühen: nabags nuotūļājies apnicis LP. V, 372.

Avots: ME II, 879