nozvādzēt

nùozvādzêt, erk1irren: [dzelži vien nuozvādzēja] BW. 16824, 2.

Avots: ME II, 892