nozvākšēt

nuozvãkšêt Schibbenhof, (fallend) dumpf erschailen: naudas zutnis iekritis ratuos, ka nuozvākšējis vien.

Avots: EH II, 110