sanīdināt

sanīdināt,

1) verhasst machen
Für. I (unter nīst);

2) (mit î) verfeinden
Walk, Nötk., Mar., Schwanb., Lös., Druw., Sessw., Bolwen: ļaunas mēles gribēja mūs sanîdinât Jürg., Fehsen, Schibbephof, Bers., Dunika, N. -Peb., Neuhausen. sanīdināt (aufhetzen) arī meitu pret saimnieku Mitau, Ligat.

Avots: ME II, 693


sanīdināt

sanīdinât,

2): "sakaitināt" (mit î 2 ) Schnickern.

Avots: EH XVI, 433