tramēties

tramêtiês Drosth., Meiran, Smilt., -ẽjuos, erschrecken (intr.): mūsu zirgi nemē̦dz tramēties nuo auto Vīt. Zu tremt.

Avots: ME IV, 221