trijlauku

trijlaũku (gen. plur.), Dreifelder-: trijlauku (sējas Konv. 2 2654) kārtība MWM. VIII, 539.

Avots: ME IV, 234