trupēns

trupē̦ns,

1) = trupeknis 1 N.-Peb. n. Latv. Sanle 1926, S. 411, Adl., AP., Schujen, Segewold, Selsau, Vīt.: viņa visus trupē̦nus ve̦lk mājā un de̦dze̦na AP. nav ne˙vienas pagales labas malkas, tikai trupē̦ni Vīt.;

2) Schimpfwort: ak tu ve̦lna trupē̦ns! Kaudz. Izjurieši 279.

Avots: ME IV, 247


trupēns

trupē̦ns, auch Druw., Ramkau.

Avots: EH II, 698