turšķēt

turšķêt, s. turkšêt.

Avots: ME IV, 272


turšķēt

turšķêt: "schwatzen" (mit ur̂) Golg.; "aplam, nepieklājīgi runāt" A.-Schwanb.

Avots: EH II, 706