tuvumnieks

tuvumniẽks, = tuviniẽks, ein Anwohner Ar., Dr.; ein naher Verwandter Aps. V, 33: kāds nuo Steņģa tuvumnie-kiem Kaudz. Jaunie mērn. laiki I, 183.

Avots: ME IV, 277