uzdriskāties

uzdriskâtiês, (auf etwas) aufspritzen (intr.): dubļi uzdriskājās uz drēbēm Drosth., Mahlup.

Avots: ME IV, 326