višķiris

*višķiris, erschlossen aus mundartl. vīškir[i]s Kalz., = lie(k)šķere; wohl kontaminiert aus viška . liešķere . šķirt.

Avots: ME IV, 628