zūzot

zūzuôt,

1) = zūzêt II 1: lē̦ns vējiņš zūzuoja MWM. VIII, 161. vē̦smas zūzuoja par tuo MWM. VIII, 165;

2) = zūzêt II 3: eisā, bērniņ, eisā! kas tev[i] rītu zūzuos? BW. 2107, 4;

3) "?": gaisā zūzuo spēcīga... smarša RA.

Avots: ME IV, 755


zūzot

zūzuôt,

2): laimes māmiņa visus nezuzuo savā klēpī (jeder ist nicht zum Glück geboren)
Diet.

Avots: EH II, 813