zilumzaļš

zilumzaļš, blaugrün (?): zilumzaļas eglītes Janš. Mežv. ļ. I, 152.

Avots: ME IV, 721


zilumzaļš

zilumzaļš: zilumzaļi dũmi kūp BW. 8905 var.

Avots: EH II, 807