zveņģēt

I zvèņģêt 2 Gr. - Buschh., -ẽju "liet": viņa tur zveņģē visu dienu Gr. - Buschh.

Avots: ME IV, 771


zveņģēt

II zveņ̃ģêt Ruj., -ẽju, tragen, schleppen: es visu dienu zveņģēju ūdeni kūtī Ruj.

Avots: ME IV, 771