zvinda

zvin̂da 2 Seyershof, zvìnds PS., Serbigal, zvin̂ds 2 Ruj., zvinds Elger Dict. 334, U., Freudenberg, zvìndus Smilt., -us, = zvins, das Blei: zvindu lēja paviļās BW. 9407, 3. zvindas muca vezmīnā 18676, 3. dieviņš brauca zvindas tiltu 32931, 3.

Avots: ME IV, 776