žabēt

žabêt, -u, -ẽju, lärmen Golg.; schallen: tur runā sievas, ka žab vien (dass es nur so schallt) Adl., Gr. - Buschh., Heidenfeld, Lubn., Saikava, Schwanb., Selsau, Sessw. abas sievas trieca, ka žabēja vien Krišs Laksts 50. Vgl. zabene I.

Avots: ME IV, 783