žaboņa

žabuôņa,

1) der Lärm von vielstimmigem Sprechen (auch vom gleichzeitigen Gesang vieler Vögel
Aiviekste) Adl., Golg., Gr. - Buschh., Heidenfeld, Kegeln, Lubn., Meiran, Saikava, Selsau, Sessw., Warkh.: sapulcē bija liela žabuoņa Golg. ļaužu bija kâ bišu struopā; žabuoņa tāda, ka vai ausis taisi ciet V. Eglītis Zilā cietumā 90;

2) comm., ein lauteŗ viel lärmender Mensch
Selb.

Avots: ME IV, 784