žautrs

žaûtrs (unter žautris II 1): auch AP. (mit 2 ), Liepna: savēra sapalus uz žautra Austriņš Puišk. 221. spiga vel žaûtruos karinē Warkl. n. Ceļi VIII, 223.

Avots: EH II, 817