žavēt

žavêt U., Annenieki, AP., Frauenb., Kaugurciems, Kl., Kumbern, Neuenb., Remten, Samiten, Siuxt, -ẽju, = žâvêt: zari nuolīkuši villainītes žavējuot (Var.: žāvējuot) BW. 7121 var. nežavē̦ta cūkgaļa Apsk. v. J. 1903, S. 193. Refl. -tiês, = žâvêtiês: viņš sildījies un žavējies LP. VI, 727 (aus Sauken).

Avots: ME IV, 794


žavēt

žavêt: auch Blieden, Lesten, Morizberg, Nigr., Ramkau.

Avots: EH II, 817