žeirēties

žeirêtiês, -uôs, -ẽjuôs

1) sich unruhig bewegen, gestikulieren
Mar.; "ālēties, pluosīties" (mit ) Ruj.;

2) s. žeirêt.

Avots: ME IV, 802