žulpa

žulpa (etwa aus *žuu̯pa < žūpa?) Pas. XII, 518 (aus Eglūna) "?"

Avots: EH II, 822