nosadināt

nùosadinât (mit hochle. a od, ā aus e, resp. ē, ?) bepflanzen: visu ceļu ... nuosadinās ar augļu kuokiem Pas. VII, 980 (aus Rositten). In Višķi mit â aus ê̦

Avots: EH II, 83