nosipināt

I nùosipinât "?": cilvē̦ki visi nuosipinājuši ("nuoslāpuši un nuomuocījušies") Pas. XV, 305 (aus Lubn.).

Avots: EH II, 84


nosipināt

II nùosipinât Druw., Prl., bestreuen.

Avots: EH II, 84


nosipināt

III nùosipinât Lubn., eilig mit kleinen Schritten hingehen.

Avots: EH II, 84