noskapstīties

nùoskapstîtiês, = nùoskapstêt: nuoskapstījušuos rūti Janš. Mežv. ļ. II, 7.

Avots: EH II, 85