nosprādzināt

nùosprâdzinât, tr., fakt. zu nùosprâgt, sterben, krepieren machen: burvis burdams nuosprādzina kumeļu LP. VII, 683.

Avots: ME II, 856