noveksēt

nùoveksêt C., durchprügeln Lemb.: nuoveksē šuo dižanuo zirgu dzeni Janš. Mežv. ļ. II, 426. Refl. -tiês Lubn., eine gewisse Zeit hindurch schmieden (hämmern): nu tu labi nuoveksējies.

Avots: EH II, 106