umzas

umzas,

1) ausgefahrene Grüfte auf Waldwegen
Biel. n. U.;

2) "drēbes sagumzījumi" (mit um̃ ) Bauske.

Avots: ME IV, 299