zobenieks

zuobenieks Vīt., f. zuobenīca Vīt., wer Zahnschmerzen hat: kas tur kunkst? - tā jau ir tā pati zuobenīca! Vīt.

Avots: ME IV, 756