zvecināt

zvecinât, schütteln, rütteln: dažs zirgs jājuot stipri zvecina Dond. šis zirgs viegli ne̦s jātnieku, ne˙maz nezvecina ebenda. šie rati stipri zvecina, grūti sēdēt iekšā ebenda. zvecināt labību maisā Dond., Wandsen.

Avots: ME IV, 768