ūbināt

ūbinât,

1) = ūbuôt, girren N.-Peb., (mit ũ ) Mitau: kad baluodis dūc, tad saka, ka tas ūbina Mitau; in N.- Peb. können auch Kinder "ūbinât" ("?");

2) = ūbît (mit û 2 )Siuxt.

Avots: ME IV, 403