žāvains

žāvains, mit häufigem Gahnen verbunden: vakari ... kļūst nepanesami gaŗi un žāvaini Arnis Tauriņu kauja II, 184.

Avots: EH II, 818