žirbuļi

žìrbuļi 2 Kl., Sessw., = širmuļi: žirbuļi pāriet par kauliem. Zu žirbt II 2.

Avots: ME IV, 811