žunte

žuñte AP., Kosenhof, (mit ùn 2 ) Erlaa, das Bündel, Bund, eine Handvoll: ve̦se̦la žunte rīkšu Erlaa. kaņupāju, linu, žagaru, sīpuolu, diegu žunte Odensee. izcēla atslē̦gu žunti iz kabatas A. v. J. 1896, S. 187.

Avots: ME IV, 832