tulkāt

tulkât,

1) = tutkuôt 1: Tabita, tas ir tulkāts stirna Glück Apostelgesch. 9, 36. iekš citas valuodas tulkāta Apokr. S. ?9;

2) zu erschliessen aus satulkât.

Avots: ME IV, 259