zvērošs

zvē̦ruošs (Partizip von zvērēt II?), funkelnd: zvē̦ruošas acis LP. I, 126; VI, 474; VII, 832; Pas. IV, 186 (aus Selg.).

Avots: ME IV, 773