nourrāties

nuouŗŗâtiês Frauenb., eine Zeitlang heftig zürnen: par kuo tu tâ nuouŗŗājies?

Avots: EH II, 103